UAB „DELANO“ nuotolinės prekių pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios nuotolinės prekių pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra skirtos asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau – Prekės) UAB „Delano“, juridinio asmens kodas 125542554, adresas Ozo g. 25, Vilnius, tel. +37065907244, el.p. delano@delano.lt (toliau – Pardavėjas) priklausančioje internetinėje svetainėje cancan.lt (toliau – Pirkėjas) arba telefonu. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote.

1.2. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ar esant kitiems objektyviems veiksniams, Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsisakant Prekes, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama susipažinti su užsakymo pateikimo momentu galiojančia Taisyklių redakcija ir tai patvirtinant varnele specialiame langelyje prieš pateikiant kiekvieną užsakymą.

1.3. Pirkėjui norint pateikti užsakymą būtina susipažinti su Taisyklių versija, galiojančia užsakymo pateikimo metu, kitu atveju sutartis nėra sudaroma. Pirkėjui apsiperkant Pardavėjo internetinėje svetainėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu. Pirkėjas, darydamas maisto užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad sutinku su Taisyklėmis”, tokiu atveju bus laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.

1.3. Įsigyjant alkoholinius gėrimus, pirkėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs dvidešimties metų. Savo amžių Pirkėjas patvirtina internetinėje svetainėje atlikdamas užsakymą, o užsakant telefonu – žodžiu. Alkoholinių gėrimų perdavimo metu Pirkėjas privalo pateikti asmens dokumentą, liudijantį jo amžių.

1.4. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo iš Pirkėjo pusės.

 

2. PIRKĖJO ASMENS DUOMENYS

 

2.1. Pirkėjas gali įsigyti Prekes Pardavėjo internetinėje svetainėje cancan.lt tiek užsiregistruodamas, t.y. įvesdamas savo registracijos vardą ir registracijos metu jam suteiktą slaptažodį, tiek ir nesiregistruodamas Pardavėjo internetinėje svetainėje.

2.2. Pirkėjas, pateikdamas informaciją ir duomenis Pardavėjui, patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų savininkas (subjektas) ar asmuo, turintis teisę tokius duomenis pateikti teisėtu pagrindu.

2.3. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai ją perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos. Privatumo politiką galima rasti http://cancan.lt/privatumo-pranesimas

2.4. Pirkėjas, užsisakydamas Prekes, tiek registruojantis, tiek ir nesiregistruojant, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti Prekių užsakymo įvykdymui būtinus duomenis.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės svetainės duomenis. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas sužinojęs apie piktavališką jo prisijungimo duomenų atskleidimą/naudojimą turi apie tai informuoti Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą užblokuoja Pirkėjo prisijungimą. Dėl pakartotinio Pirkėjo registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.7. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

 

Daugiau informacijos apie duomenų rinkimą ir apsaugą dalyvaujant lojalumo programoje rasite čia: rasite interneto svetainėje cancan.lt, skiltyje „Privatumo pranešimas“.

 

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

 

3.1. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas.

3.2.  Užsakymai priimami restoranų darbo metu, juos galima rasti https://cancan.lt/cancan-picerijos.

3.3. Užsakymo metu pirkėjas gali rinktis atsiėmimo restorane būdą. Tokiu atveju vartotojas  iš pateiktų pasirinkimo variantų pasirenka, restoraną, kuriame norės atsiimti maistą, ir atsiėmimo laiką.

3.4. Minimali užsakymo suma (jeigu ji yra), nurodoma pristatymo sąlygose, jas galite rasti https://cancan.lt/maistas-i-namus Atsiimant Prekes pasirinktame restorane, Pardavėjas įsipareigoja minimalios užsakymo sumos netaikyti. 

3.5. Užsakymas gali būti atšauktas skambinant Cancan.lt svetainėje nurodytu numeriu ne vėliau kaip po 5 minučių nuo užsakymo pateikimo.

3.6. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui per Pardavėjo internetinėje svetainėje nustatytą laiką. Tikslus užsakymo laikas yra pateikiamas internete atliekant užsakymą, arba telefonu pateikiant užsakymą. Išimtiniais atvejais, esant objektyviai pagrįstoms aplinkybėms, kurių pardavėjas negalėjo iš anksto numatyti ir kontroliuoti, prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekių per nustatytą terminą ar šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali vienašališkai ir be jokių apribojimų, atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

3.7. Sutartis yra laikoma įvykdyta, kai Pirkėjas atsiskaito už Prekes ir jas gauna.

 

4. APMOKĖJIMO IR PRISTATYMO TVARKA

 

4.1. Prekių kainos nurodytos internetinėje svetainėje yra jau galutinės, t.y. jose jau įskaičiuoti įstatymu numatyti mokesčiai.

4.2. Pirkėjas pats gali atsiimti Prekes pasirinktame restorane. Tokiu atveju pristatymo mokestis netaikomas.

4.3. Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Plačiau apie pristatymą ir jo kainas skaitykite čia.

4.4. Pirkėjas už užsakytas Prekes atsiskaito vienu iš šių būdų: išankstiniu būdu per Paysera.lt sistemą; mokėjimo kortele pristatymo metu (tik Vilniuje); grynaisiais pinigais užsakymo pristatymo metu. Atsiimant Prekes restorane, atsiskaityti galima iš anksto per Paysera.lt sistemą, banko kortele, įmonių mokėjimo kortele, Cancan dovanų kortele ar grynaisiais pinigais atsiėmimo metu.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja suteikti teisingą informaciją, būtiną atsiskaityti už užsisakytas Prekes.

4.6. Jei Pirkėjo nėra užsakymo metu nurodytoje Prekių pristatymo vietoje ir per penkias minutes nuo užsakytų prekių pristatymo atvykimo Pirkėjas neatsiliepia užsakymo metu nurodytu telefono numeriu po trijų pristatymą atliekančio kurjerio bandymų susisiekti, Pardavėjas gali atšaukti pristatymą ir iš Pirkėjo gali būti pareikalauta sumokėti tik su užsakymo vykdymu susijusias faktiškai patirtas išlaidas.

 

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės teikiamomis paslaugomis.

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų.

 

 

6. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 

6.1. Pirkėjas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

6.2. Kas kartą atliekant Prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis.

6.3. Pardavėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi Pardavėjo paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas pažeidžia esmines Taisykles, visų pirma – savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę ar daro žalą Pardavėjui, kitiems Pirkėjams ar tretiesiems asmenims, restorano stabilumui ar saugumui. Prieš apribojant ar panaikinant Pirkėjo registraciją, Pardavėjas privalo papildomai informuoti Pirkėją apie Taisyklių esminius pažeidimus, suteikiant Pirkėjui galimybę per protingą terminą pašalinti šiuos pažeidimus, ir tik Pirkėjui jų nepašalinus, gali apriboti arba panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.4. Pirkėjas visus skundus bei neatitikimus dėl Prekių turi pateikti tiesiogiai pardavėjui per 24 val. nuo užsakymo pateikimo laiko (el. paštu, telefonu). Pardavėjo atsakingas asmuo, išnagrinėjęs kreipimąsi, susisiekia su Pirkėju per 1 darbo dieną.

6.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

 

7. KITOS NUOSTATOS

 

7.1. Griežtai draudžiama be raštiško leidimo kopijuoti ar kitaip platinti www.cancan.lt esančią informaciją.

7.2. Pirkėjai skatinami bet kokias pretenzijas dėl šių Taisyklių vykdymo, spręsti gera valia draugiškų derybų metu, apie savo nusiskundimus informuojant Pardavėją el. paštu delano@delano.lt, o nepavykus susitarti/ginčo išspręsti taikiai, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.3. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Pardavėją bei per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo, Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė (www.vvtat.lt), į jos teritorinius padalinius arba užpildyti prašymo formą nuotoliniu būdu, EGS platformoje esančioje adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jūsų krepšelis

Krepšelis tuščias

Pasirinkite iš kurio miesto užsisakysite