CANCAN DELANO LOJALUMO PROGRAMOS TAISYKLĖS

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  1. Anketa – Kortelės registracijos anketa, pildoma įsigijus arba keičiant Kortelę – tampant Lojalumo programos dalyviu.
  2. Programos pasiūlymai – tai restoranuose, picerijose, kavinėse, internetinėse svetainėse, SMS žinutėse, mobiliosiose programėlėse, elektroniniuose laiškuose ir (arba) kitais būdais Kortelės turėtojui pateikiami Programos nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai, kuriais gali pasinaudoti Kortelės turėtojas naudodamasis Kortele.
  3. Asmens duomenys – Programos dalyvio asmens duomenys, aprašyti Privatumo pranešime. 
  4. Bendrovė – UAB „Delano“, įmonės kodas 125542554, adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius.
  5. Kortelė – CANCAN ir DELANO Programos kortelė, išduodama Bendrovės klientams šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  6. Kortelės galiojimas (aktyvumas) – vieneri metai nuo kortelės įsigijimo ar galiojimo (aktyvacijos) pratęsimo. Dalyvauti Programoje ir naudotis Programos privalumais galima tik užpildžius ir patvirtinus Anketą.
  7. Kortelės turėtojas – Bendrovės klientas, kuriam yra išduota Kortelė, ir kuris yra užpildęs Anketą.
  8. Prekybos vieta – bet kuris Bendrovės valdomas DELANO restoranas ir CANCAN picerija.
  9. Privatumo pranešimas – Bendrovės lojalumo programos privatumo pranešimas.
  10. Programa – Bendrovės vykdoma klientų lojalumo programa, pagal kurią Kortelės turėtojas gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) išskirtinius pasiūlymus – CANCAN picerijose ir DELANO savitarnos restoranuose šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  11. Partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties pagrindu prie Kortelės Programos prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas, suteikiantis Programos dalyviams akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus.
  12. Taisyklės – šios – CANCANir DELANO Kortelės lojalumo programos taisyklės.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi Programos privalumais ir Kortele sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, santykiai, susiję su asmens duomenų tvarkymu Programos įgyvendinimo tikslais, taip pat duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka reguliuojami atskirai Privatumo pranešime, viešais Bendrovės pranešimais klientams, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais.
  2. Užsiregistravęs dalyvauti Programoje, Kortelės turėtojas gaus specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Programos privalumus visose Prekybos vietose, o taip pat galimų Programos Partnerių prekių pardavimo bei paslaugų teikimo vietose.
  3. Kortelės turėtojas, užpildęs ir pateikęs Anketą, patvirtina esantis tinkamai susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Bendrovė neatsako už Kortelės turėtoją, jeigu jis iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
  4. Kortelės turėtojui Prekybos vietoje pateikus Kortelę, taikomos Taisyklės, galiojančios Kortelės pateikimo metu.
 3. KORTELĖS ĮSIGIJIMAS IR REGISTRACIJA
  1. Kortelę įsigyti ir dalyvauti Programoje gali tik fiziniai asmenys nuo 16 metų. Kortelės įsigijimo metu Bendrovės darbuotojai gali paprašyti Kliento pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siekiant įsitikinti, ar jam yra 16 metų.
  2. Kortelę galima įsigyti bet kurioje Prekybos vietoje. Naujos Kortelės įsigijimo kaina yra 1,5 (vienas euras, penkiasdešimt centų) eur. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti specialius pasiūlymus Kortelės įsigijimo sumai.
  3. Siekiant pasinaudoti Kortelės suteikiamomis naudomis, būtina Kortelę aktyvuoti. Tam, kad aktyvuotų Kortelę, Kortelės turėtojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Kortelės įsigijimo turi užpildyti Anketą, esančią internete adresais www.cancan.lt ar www.delano.lt. Įsigyjant Kortelę, kartu su ja Klientui įteikiamas informacinis pranešimas dėl Kortelės aktyvavimo, kuriame taip pat pateikiama esminė informacija apie Kortelės turėtojo asmens duomenų, kuriuos jis pateikia pildydamas Anketą, tvarkymo Bendrovėje.
  4. Anketoje reikia pateikti savo Asmens duomenis, nurodytus kaip privalomus pateikti (pažymėti *). Privalomi pateikti Asmens duomenys yra būtini Bendrovei, kad pastaroji galėtų tinkamai administruoti Programą. Bendrovė neatsako už neteisingą duomenų pateikimą. Taip pat, pildydamas Anketą, Kortelės turėtojas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir privatumo pranešimu. Nepateikus privalomų nurodyti duomenų ir (ar) nesutikus su Taisyklėmis ir (ar) privatumo pranešimu, Kortelė neaktyvuojama. Tokiu atveju, Kortelės turėtojas turi teisę per 30 kalendorinių dienų nuo Kortelės įsigijimo grąžinti Kortelę bet kurioje Prekybos vietoje ir susigrąžinti už Kortelę sumokėtą mokestį.
  5. Kortelės turėtojas įsipareigoja Anketoje pateikti tikslius, teisingus ir išsamius Asmens duomenis. Išsami informacija apie Bendrovės vykdomą Asmens duomenų tvarkymą, kokius Asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko, kam juos naudoja, kiek laiko saugo ir kt. pateikiama Privatumo pranešime.
  6. Kortelės turėtojui sudėvėjus Kortelę ir norint toliau naudotis Programos privalumais, nauja Kortelė išduodama prekybos vietoje sumokėjus 1,5 EUR (vieno euro ir 50 centų) dydžio Kortelės pakeitimo mokestį, jei toks mokestis yra taikomas Kortelės keitimo metu. Nauja kortelė aktyvuojama tik iš naujo užpildžius Anketą. Bendrovė pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti specialius pasiūlymus Kortelės pakeitimo mokesčiui.
  7. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus ar kitaip praradus Kortelę, jis turi įsigyti kitą naują Kortelę pilna kaina ir iš naujo užpildyti Anketą įprasta tvarka.
  8. Kortelės naudotojas gali turėti tik vieną jo vardu išduotą Kortelę, kuri yra asmeninė ir kuria gali naudotis tik tas asmuo, kuriam Kortelė yra išduota. Kortelės naudotojas privalo saugoti Kortelę ir jos duomenis. Kortelės naudotojas prisiima visą atsakomybę, susijusią su netinkamu ar neteisėtu pasinaudojimu Kortele, jos duomenimis, įskaitant tuos atvejus, kai išduota Kortele pasinaudoja tretieji asmenys. Pažymėtina, kad pildant Anketą kiekvienai kitai papildomai Kortelei ir nurodžius tą patį telefono numerį sistema papildomą Kortelę priskirs prie jau anksčiau įsigytos Kortelės paskyros, ištrins ankstesnius asmens duomenis, juos pakeisdama naujai papildomos Kortelės Anketoje suvestais duomenimis.
 4. LOJALUMO PROGRAMOS NAUDOS IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS
  1. Kortelės turėtojas gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  2. Kortelės turėtojui suteikiama iki 15 % (penkiolikos procentų) nuolaida visam asortimentui CANCAN ir DELANO tinkluose, išskyrus išimtis, nurodytas šių Taisyklių IV.3 punkte. Konkreti nuolaida nurodoma Prekybos vietose esančiose Bendrovės meniu.
  3. Akcijos, nuolaidos ar kiti privalumai netaikomi: (i) tabako gaminiams; (ii)alkoholio gaminiams, (iii) bet kurioms prekėms, kurioms yra taikomos kitos akcijos, nuolaidos ar kiti pasiūlymai ir (iv) užsakant maistą ir(ar) gėrimus internetu. Nuolaidos nesumuojamos.
  4. Kortelės turėtojas gali pasinaudoti Programos privalumais, jei Kortelė Prekybos vietoje darbuotojui yra pateikiama arba užregistruojama prieš atsiskaitant. Bendrovės darbuotojai bet kada turi teisę paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, patvirtinantį Kortelės naudotojo asmens tapatybę.
  5. Informaciją apie Programos akcijas bei nuolaidas Bendrovė nuolat skelbia tinklapiuose www.cancan.lt ir www.delano.lt, naujienlaiškiuose, ir kituose informacijos šaltiniuose, taip pat telefonu +370 5 274 4608 (darbo dienomis nuo 08:00 iki 16:00 valandos) ir visose Prekybos vietose. Jeigu Kortelės turėtojas pildydamas Anketą yra davęs ir atskirus sutikimus gauti Programos naujienas ir pasiūlymus – apie tai jis gali būti informuojamas ir tiesiogiai Anketoje pasirinktais būdais - SMS žinutėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir (arba) el. paštu.
  6. Bendrovė siekdama Programą padaryti Kortelės turėtojams dar naudingesne gali bendradarbiauti ir su kitais prekių ir paslaugų teikėjais – Programos partneriais. Partneriai nuolaidas ir akcijas su Kortelės turėtojų Kortelėmis suteiks savo prekybos vietose pagal jų paskelbtas sąlygas. Bendrovė neatsako už Partnerių skelbiamų pasiūlymų galiojimo, nebent Bendrovė prisidėjo prie tokio pasiūlymo komunikavimo.
  7. Aktualų Partnerių sąrašą ir informaciją apie kiekvieno Partnerio Kortelės turėtojams taikomas nuolaidas, akcijas bei išsamias jų sąlygas rasite Bendrovės interneto tinklapiuose www.cancan.lt ir www.delano.lt, Partnerių prekybos vietose ir/ar Partnerių vidinėse informacijos priemonėse (interneto tinklapiuose).
  8. Bendrovė turi teisę atsisakyti suteikti Kortelės turėtojui Programos naudas, įtarus, kad jas siekiama gauti nesąžiningai.
 5. KORTELĖS GALIOJIMAS
  1. Kortelė yra Bendrovės nuosavybė. Kortelė galioja nuo jos išdavimo (įsigijimo) ir Anketos užpildymo bei patvirtinimo ar galiojimo (aktyvacijos) pratęsimo iki vienos iš žemiau nurodytų aplinkybių atsiradimo:
   1. Praėjus vieniems metams nuo Kortelės įsigijimo ar galiojimo (aktyvacijos) pratęsimo.
   2. Kortelės turėtojui pametus, sugadinus, ar kitu būdu praradus Kortelę ir pateikus prašymą užblokuoti Kortelę;
   3. Kortelės turėtojui pateikus prašymą, kuriuo pageidaujama nutraukti dalyvavimą Programoje;
   4. Bendrovei užblokavus Kortelę dėl Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų ir (arba) sutikimų nepateikimo arba nepilno pateikimo, įtariamo Kortelės suklastojimo, Anketoje nurodytų privalomų pateikti duomenų suklastojimo, neteisėto naudojimo ar sukčiavimo atvejo;
   5. Bendrovei panaikinus Lojalumo programą ir visų Kortelių galiojimą;
   6. Jeigu Bendrovė pakeičia šias taisykles ir (ar) Privatumo pranešimą ir (ar) prašo pateikti tolimesniam Programos vykdymui būtinus sutikimus, o Kortelės turėtojas tokių sutikimų nesuteikia, arba atšaukia savo sutikimą su galiojančiomis taisyklėmis ir (ar) Privatumo pranešimu, Bendrovė gali būti priversta blokuoti Kortelę ir nutraukti Kortelės turėtojo tolimesnį dalyvavimą Programoje.
  2. Pasibaigus Kortelės galiojimui pagal V.1.2 – V.1.6 šių Taisyklių punktus Kortelės turėtojo Asmens duomenys yra naikinami nedelsiant, bet nevėliau kaip per 9 darbo dienas. Pasibaigus Kortelės galiojimui pagal 5.1.1 šių Taisyklių punktą ir per 9 mėnesius jos galiojimo nepratęsus (neaktyvavus), Kortelės turėtojo Asmens duomenys yra naikinami apie tai Kortelės turėtojo iš anksto neinformavus.
 6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  2. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. 
 7. TAISYKLIŲ PAKEITIMAS
  1. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles ar nutraukti Programą. Kortelės turėtojai apie pakeitimus informuojami e. paštu prieš 30 d.
   • Restorano svečiai įsigiję nuolaidų korteles iki 2022 metų 12 mėn 01d CaifCafe, Delano ir CanCan tinkluose gauna visam asortimentui -15% nuolaidą, kuri skaičiuojama nuo įprastinės kainos, iki kortelės galiojimo laiko pabaigos.

Jūsų krepšelis

Krepšelis tuščias

Pasirinkite iš kurio miesto užsisakysite